TOPOGRAF .CAT

Realització de planols per topografia


Una xarxa geodèsica es la materialització en una zona d'un sistema de referència mitjançant la implantació d'una sèrie de punts amb coordenades conegudes anomenades bases topogràfiques. Per a poder realitzar-ho s'utilitzen tècniques de la Geodesia i la Topografia.

La nostra tasca comença en la realització prèvia d'un estudi a on localitzarem la situació de les bases topogràfiques que configuraran la xarxa. Posteriorment es realitzen les mesures de camp, usant el mètode estàtic amb GPS topogràfic per a la mesura de la planimetria i el nivell topogràfic d'alta precisió per l'altimetria. En casos a on el GPS no pugui treballar utilitzem l'estació total . Per a la connexió amb el sistema de referència desitjat, s'inclouen mesures a una sèrie de vèrtexs geodèsics de la xarxa oficial. Per a l'altimetria es realitzen itineraris altimètrics enquadrats en punts de la xarxa d'anivellació d'alta precissió. Un cop realitzades les mesures de camp, es realitza un càlcul i compensació en bloc per el mètode de mínims quadrats, i s'obtenen les coordenades de totes les bases topogràfiques de la nova xarxa geodèsica.

Al finalitzar el treball, li lliurarem un informe que inclou les ressenyes de totes les bases implantades, a on apareix tant la informació geomètrica com la corresponent a la localització. S'inclou tambè totes les mesures realitzades així com el càlcul i l'ajust per mínims quadrats junt amb un estudi de la precisió obtinguda.

Consulti'ns sense compromís.

ressenya base de topografia


español
segueix-nos a twiter

curs topografia a mida

Manual de Topografía Práctica

TOPOGRAF topografia escaner 3D PLANOLS SIG cursos topografia a mida DELINEACIO replantejament planol GIS Barcelona GML pressupost


© topograf.cat . Topografia Topograf Planols Escaner 3D Cursos de topografia a mida Delineant Replantejament GIS SIG Planol Sistemes d'informació Geogràfica GML Cadastre Registre Barcelona Pressupost