TOPOGRAF .CAT

Realització de planols per topografia


Mesura d'àrees

Mesurar l'àrea d'una finca és una de les feines més habituals del topograf. Moltes vegades no coincideix l'àrea escriturada amb la real o la que apareix al cadastre. Nosaltres li mesurem la superfície de la seva finca i li entregarem un plànol a on apareguin els llindars de la propietat i l'àrea obtinguda. Aquest document serà necessari per realitzar qualsevol reclamació davant cadastre.
En cas de conflicte de llindars entre veins podem fer un acta de delimitació si s'arriba a un acord entre les dues parts. Aquesta acta es pot presentar a cadastre que s'encarregarà de inscriure la nova definició del límit.

Mesura de moviments de terres

Els moviments de terres de qualsevol obra tenen un cost que depèn de la quantitat de terra moguda. Si vol saber quina es aquesta quantitat nosaltres li podem mesurar. Per això, necessitem fer un aixecament topogràfic de la zona abans de realitzar qualsevol moviment i un altre aixecament topogràfic al finalitzar aquest. Amb aquesta informació generem una sèrie de perfils transversals a on comparem el terreny en el seu origen i el terreny modificat, obtenint amb una sèrie de càlculs la quantitat de volum de terraplè i de desmunt.
Vostè obtindrà:
Si ho dessitja, podem també visar el amidament per el Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics en Topografia

Contacti amb nosaltres sense cap compromís i li farem un pressupost ajustat a les seves necessitats


español +topograf.cat
segueix-nos a twiter
curs topografia a mida

Manual de Topografía Práctica

TOPOGRAF topografia escaner 3D PLANOLS SIG cursos topografia a mida DELINEACIO replantejament planol GIS Barcelona GML Pressupost


© topograf.cat . Topografia Topograf Planols Escaner 3D Cursos de topografia a mida Delineant Replantejament GIS SIG Planol Sistemes d'informació Geogràfica GML Cadastre Registre Pressupost Barcelona